Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient ma prawo zwrotu Produktu w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym Klient otrzymał zamówiony Produkt, bez konieczności podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, w oparciu o przepisy dotyczące zawierania umów na odległość, na zasadach opisanych w ustawie z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

UWAGA! Do zwracanego produktu należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu oraz PARAGON, bez którego zwrot nie zostanie przyjęty.

Prosimy postępować zgodnie z poniższą procedurą zwrotu:

 1. Poinformowanie Sprzedającego, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania Produktu, o zamiarze zwrotu Produktu, poprzez złożenie skierowanie pisemnego oświadczenia o zwrocie Produktu na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@polskawiklina.com, zawierającej chęć zwrotu Produktu przez Klienta a także następujące informacje: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia.

 2. Odesłanie zakupionego Produktu w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością oraz z PARAGONEM i wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu, na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem. Zwracany Produkt musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów użytkowania, wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem) i musi być kompletny oraz fabrycznie zapakowany. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania produktu/produktów w terminie do 5 dni od daty poinformowania Sprzedającego o zamiarze zwrotu. 

 4. Aby zachować wyznaczony termin zwrotu Klient zobowiązany jest  odesłać zwracany Produkt przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.

 5. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

 6. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy, pomniejszony o koszty przesyłki, jakie zostały poniesione w celu realizacji zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 7. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

 8. Prawo do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówionego Produktu Klientowi, odnosi się wyłącznie do sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 9. Procedura zwrotu dotyczy tylko Produktu, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z Produktem). Oznacza to, że każdy Produkt, jaki Klient chce zwrócić musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów użytkowania i musi być kompletny oraz fabrycznie zapakowany.

 10. Sposób opakowania i przewozu zwracanych Produktów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, Produkt nie zostanie przyjęty.

 11. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu Produktu.

 12. Koszt odesłania Towaru ponosi Klient. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (drogą elektroniczną).

 13. Do odsyłanego produktu należy dołączyć wydrukowany i podpisany formularz zwrotu, który znajduje się poniżej.

UWAGA: towar przeceniony nie podlega zwrotowi.

Więcej informacji o reklamacji w zakładce REGULAMIN.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

....................................

Miejscowość i data

MULTI FIRMA Judyta Misiak

Ul. Wygoda 60

37-420 Rudnik nad Sanem

e-mail: reklamacje@polskawiklina.com

FORMULARZ ZWROTU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Kupującego

Imię i Nazwisko ......................................

Adres: ..................................................

Adres c.d : ............................................

e-mail: ...................................................

tel. .......................................................

Data zawarcia umowy/odbioru (*).......................................................

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

Nazwa towaru.................................................................

Nr Aukcji lub zamówienia ................................................

Proszę o zwrot wartości zamówienia (w przypadku gdy płatność za dokonane zakupy odbyła się poprzez PayU bądź przelewem tradycyjnym) na mój rachunek bankowy o numerze ..........................................................................................................

...................................................

Data i Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


(*) Niepotrzebne skreślić.Design and execution: Studio Reklamy Samatix