Reklamacja

Przed odebraniem przesyłki każdy Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru, czy nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada znaczne uszkodzenia zewnętrzne, Klient musi niezwłocznie spisać protokół szkody w obecności przewoźnika, i niezwłoczne skontaktować się z Sprzedającym pod numerem: 505 590 562 lub na adres e-mail: reklamacje@polskawiklina.com

Jeżeli po otrzymaniu przez Klienta zamówionego Produktu zauważy on niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania Produktu, ma prawo reklamacji Produktów zakupionych w Sklepie z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

UWAGA! Do reklamowanego produktu należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz reklamacji oraz PARAGON, bez którego reklamacja nie zostanie przyjęta. 

Prosimy postępować zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Poinformowanie Sprzedającego, w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu, poprzez złożenie skierowanie pisemnego oświadczenia o reklamacji produktu/produktów na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@polskawiklina.com, zawierającej chęć reklamacji Produktu przez Klienta a także następujące informacje: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji tj. okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości.

 2. Sprzedający odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 10 dni od wydania tego towaru Klientowi.

 3. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 4. Klient jest zobowiązany odesłać zamówiony i zareklamowany Produkt/Produkty Sprzedającemu na adres działalności firmy - pamiętaj, by  dołączyć do pudełka wraz z reklamowanymi produktami formularz reklamacji oraz paragon.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu) i otrzymania formularzu reklamacyjnego wraz z paragonem.

 6. Odpowiedź Sprzedającego dotycząca reklamacji jest wysyłana na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 7. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający, zwróci poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru.

 8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na koszt Klienta reklamowany produkt.

 9. Koszt odesłania produktu do reklamacji ponosi Klient. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (drogą elektroniczną).

 10. Kosz ponownego odesłania produktu ponosi Sprzedający.

 11. Do odsyłanego produktu należy dołączyć wydrukowany i podpisany formularz reklamacji, który znajduje się poniżej wraz z paragonem (dowodem zakupu). 

Więcej informacji o reklamacji w zakładce REGULAMIN.


__________________________________________________________________________________________________________________________________

MULTI FIRMA Judyta Misiak                                                                                                                                                                                  ....................................

Ul. Wygoda 60                                                                                                                                                                                                                Miejscowość i data                                        

37-420 Rudnik nad Sanem

e-mail: reklamacje@polskawiklina.com

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dane Kupującego

Imię i Nazwisko ......................................

Adres: ..................................................

Adres c.d : ............................................

e-mail: ...................................................

tel. .......................................................

Data zawarcia umowy/odbioru (*).......................................................

Nazwa towaru.................................................................

Nr Aukcji lub zamówienia ................................................

Ilość reklamowanego towaru (szt.) ................. w cenie( za sztukę)  ................................zł

Ogólna wartość towaru .................................zł


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI: 

(opis wad)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ............................................................................................

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny, proszę o zwrot wartości przedmiotów gotówką lub przelewem  (w przypadku, gdy płatność za dokonane zakupy odbyła się poprzez PayU bądź przelewem tradycyjnym) na mój rachunek bankowy o numerze ..........................................................................................................

...................................................

Data i Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


(*) Niepotrzebne skreślić.


Design and execution: Studio Reklamy Samatix