Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.POLSKAWIKLINA.COM


(zwany dalej „Regulaminem”)


§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów („towary”) w sklepie internetowym www.polskawiklina.com,  oferowanych do sprzedaży przez Judytę Misiak prowadzącą  działalność gospodarczą pod nazwą: MULTI FIRMA Judyta Misiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez MULTI FIRMA za pośrednictwem sklepu internetowego („Sklep”), a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. KONTAKT (pon.-pt. w godzinach 08:00 - 16:00), tel. kom.: 603 170 926, (opłata jak za połączenie standardowe tj. według cennika właściwego operatora), e-mail: sklep@polskawiklina.com
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie Internetowym.
3. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w Sklepie internetowym www.polskawiklina.com należącym do MULTI FIRMA Judyta Misiak, nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem.
4. Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.
5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Przyjęcie Regulaminu jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu i następuje podczas wypełnienia formularza zamówienia –  co stanowi złożenie stosownej oferty.
6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
Konto Klienta w Sklepie internetowym;
Interaktywny Formularz Zamówienia umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym;
Newsletter.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Ofercie, wprowadzenia nowych Towarów do Oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzenia i odwołania Akcji Promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian.
8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Produkty widoczne w ofercie Sklepu Internetowego www.polskawiklina.com pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty Ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego Sumę Pieniężną.
9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
11. Klient obowiązany jest do wprowadzania do Formularza Zamówienia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
12. Zabronione jest korzystanie z Usług Elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.
14. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.polskawiklina.com oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu

§ 2 Terminy


W niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie terminom:

 1. REGULAMIN –  niniejszy Regulamin normujący zasady Sklepu Internetowego.
 2. CENA (SUMA PIENIĘŻNA)- koszt, który musi zostać poniesiony w momencie zakupu.
 3. DANE OSOBOWE - termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - miejsce, w którym można dokonać weryfikacji i edycji zlecenia, jak również skasować je bądź skierować do realizacji.
 5. HASŁO – stosunkowo krótkie sekwencje liter, cyfr lub innych znaków niezbędne do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, formułowany samodzielnie przez Klienta w toku Rejestracji.
 6. KLIENT (KUPUJĄCY) – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 7. KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. KONSUMENT – Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. KONTO KLIENTA – przypisana danemu użytkownikowi część zasobów serwera Sklepu także prawo dostępu do tych zasobów, w ramach którego gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie.
 10. LOGIN - jest to inne określenie identyfikatora użytkownika.
 11. NEWSLETTER - elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, zawierająca informacje handlowe o Produktach.
 12. PRODUKT (TOWAR) – obiekt rynkowej wymiany dostępny w Sklepie Internetowym, należący do jego oferty, będący tym samym przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą - MULTI FIRMA Judyta Misiak.
 13. PROMOCJA (RABAT)- zniżka udzielana Klientom Sklepu Internetowego, oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru.
 14. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 15. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.signora.pl, dający możliwość Klientowi zamawiania produktów przez Internet
 16. SPRZEDAJĄCY (SPRZEDAWCA)– Judyta Misiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MULTI FIRMA Judyta Misiak (adres prowadzenia działalności: Kopki, ul. Wygoda 58, 37-420 Rudnik nad Sanem) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 602-010-01-33, REGON 365899325 , adres poczty elektronicznej: sklep@polskawiklina.com, numer telefonu: 603 170 926 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona za pomocą Internetu przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające kluczowe jej warunki.

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe klientów Sklepu podlegają przetwarzaniu jedynie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika uzyskiwane są w wyniku rejestracji przez użytkownika na stronie internetowej Sklepu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest MULTI FIRMA Judyta Misiak. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 3. Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z MULTI FIRMA Judyta Misiak wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji.
  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
 4. Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

  - Imię i nazwisko
  – Adres e-mail
  – Numer telefonu
  – Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)

 5. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów oferowanych przez sklep www.polskawiklina.com.

 6. Klient ma prawo wglądu w przechowywane przez Sklep, należące do Klienta dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji.
 7. Powierzone Sklepowi wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji, logowania i zakupów)  są przechowywane i zabezpieczone silnym algorytmem szyfrującym SSL(Secure Socket Layer), a bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 8. Dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z zasobów strony internetowej Sklepu przez Klienta.

Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI. KLIK


§ 4 Warunki zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.polskawiklina.com można składać wypełniając Formularze Zamówienia dostępne na stronach sklepu www.polskawiklina.com. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie Sklepu Internetowego.
 2. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego Formularza Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w Formularzu Zamówienia pola „ZAMAWIAM”.
 3. W celu dokonania zakupu konieczna jest Rejestracja poprzez podanie Danych Teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło a także niezbędne jest podanie produktu, ilości produktu, miejsca i sposobu dostawy Produktu a także sposobu Płatności.
 4. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularzy Zamówień znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu www.polskawiklina.com; Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych Danych Osobowych.
 5. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.
 6. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.
 7. Cenę przesyłki i dostawy w całości pokrywa Kupujący. Koszty te wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na Stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Dostawa".
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku:
 • błędnego/częściowego wypełnienia Formularzu Zamówienia oraz braku potwierdzenia Zamówienia;
 • w czasie 5 dni nie zostanie zaksięgowana Kwota Zamówienia na  koncie bankowym firmy MULTI FIRMA, podany na stronie www.polskawiklina.com
 • wysłana przesyłka nie zostanie odebrana.
 1. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących Zamówienia.
 2. Ceny Produktów widoczne na Stronie Internetowej www.polskawiklina.com są podane w złotych polskich i są to ceny brutto ( zwiększona o podatek), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Wysyłka.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Cena zamówionego Produktu, a co za tym idzie należności Klienta wobec Multi Firma z tytułu kupna, nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
 5. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamówienia potwierdzić Zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
 6. Terminy realizacji Zamówień wynoszą od 1-5 dni roboczych.
 7. Klient/kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego Zamówienia lub wycofać złożone Zamówienie za pomocą  poczty email pisząc na adres: sklep@polskawiklina.com lub telefonicznie, kontaktując się pod numer: 603 170 926, jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu Kwoty pieniędzy. Jeśli Klient dokona płatności za zamówiony Produkt, nie może zmienić ani wycofać Zamówienia.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki z Towarem w terminie, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich Kosztów związanych z ową przesyłką.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu PolskaWiklina.com
 11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie: 

- potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem,

- przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

23. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

24. Na wszystkie zamówienia wystawiany jest dowód zakupu - paragon. Jeśli zajdzie taka potrzeba jest możliwość wystawienia Rachunku. Jeśli Kupujący zachce otrzymać dowód zakupu w postaci Rachunku, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o potrzebie wystawienia Rachunku.  Taką prośbę należy skierować w wiadomości w procesie składania zamówienia lub drogą mailową na adres sklep@polskawiklina.com (koniecznie podając numerem zamówienia). 


§ 5 Dostawa

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
WAŻNE !

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

 1. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zażądaj u kuriera sporządzenie protokołu szkody - protokół stanowi podstawę wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 3. Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 7 dni roboczych od otrzymania wpłaty Sumy Zamówienia. (UWAGA: co do zasady termin dostawy nie powinien przekraczać 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży. O wysłaniu przesyłki Klient informowany jest oddzielnym mailem.
 4. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia.
 5. Produkt z informacją w opisie np. “dostępność 14 dni” to model z wydłużonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie. Termin dostępności każdego produktu  podany jest zawsze w opisie przedmiotu.
 6. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia jako adres dostawy.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

a) Na terenie całego kraju / na terenie Polski: 
a.a. za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia - Kurier w walucie polskich złotych brutto (za każdą przesyłkę obciąża Klienta); 
a.b. na własne ręce Kupującego poprzez wybór opcji odbiór osobisty -jeżeli chcesz wybrać taką formę płatności prosimy o wcześniejszy telefoniczny lub mailowy kontakt.
b) Poza granicami kraju / granicami Polski w ramach krajów  Unii Europejskiej: - rodzaj i koszt przesyłki określany jest w zależności od kraju dostawy i podawany podczas składania Formularza Zamówienia.

 1. Na życzenie Klienta wysyłamy numer pod którym może sprawdzić miejsce w którym znajduje się przesyłka (tylko w przypadku przesyłek rejestrowanych).
 2. Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony.
 3. Opłata za przesyłkę jest niezależna od ilości wybranych Produktów, które Klient chce kupić, chyba, że informacja na stronie jest inna.
 4. Przesyłki nadawane są po uprzedniej płatności za Zamówienie na konto bankowe MULTI FIRMA Judyta Misiak.
 5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia. Kwota wysyłki zostanie automatycznie wyliczona dla wybranych przez Klienta Produktów.
 6. Domniemywa się, iż osoba odbierająca Produkty w imieniu Klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego Produkty zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.
 7. Klient ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Produktów od momentu jego wydania przez Multi Firma. Momentem wydania produktów przez Multi Firma jest chwila doręczenia Produktów Klientowi.
 8. Nieodebranie i zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Klienta kosztem zwrotu przesyłki do Sprzedającego – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z Zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki:
 9. Nieodebranie i zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedającego, jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wolę jej odebrania:  1. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 2. Klient ma 14 dni od doręczenia towaru na odstąpienia od umowy. Bezpośrednie koszty dostawy związane ze zwrotem ponosi konsument korzystający z uprawnienia odstąpienia od umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, drogą elektroniczną bądź wysyłając na wskazany powyżej adres,  którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. (KLIK)
 5. Zwrot kosztów następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. § 6 Płatność

 1. Sprzedający Multi Firma oferuje Klientowi następujące formy płatności:  
 • Przedpłata - przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy Multi Firma prowadzony przez bank T-Mobile usługi bankowe nr rachunku: 08 2490 1044 0000 4200 9362 5838, w tytule wpisując swój indywidualny numer zamówienia  ID, który otrzymają Państwo w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Zamówienie wysyłamy w od 1-7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
 • Płatności tpay - obsługiwane poprzez Stronę www.tpay.com.
 • Płatność przy odbiorze produktów przez Klienta - w siedzibie firmy; w przypadku wyboru takiej formy płatności prosimy o wcześniejszy telefoniczny lub mailowy kontakt.
 1. Klient dokonuje płatności w kwocie wartości Zamówienia - łącznie tytułem ceny zamówionych produktów oraz tytułem wartości ich dostawy, na numer rachunku firmy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego. Klient dokonuje płatności wskazując numer zamówienia.
 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.


§ 7 Warunki odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży według  warunków zgodnych z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny.
 2. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez konieczności podania przyczyny. Klient może tego dokonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia odbioru przez Klienta towaru. Aby zachować czternastodniowy termin wymagane jest aby Klient przed upływem 14 dni wysłał oświadczenie o odstąpieniu na adres, będący adresem prowadzenia działalności gospodarczej firmy MULTI FIRMA Judyta Misiak, ul. Wygoda 58, Kopki,  37-420 Rudnik nad Sanem, bądź drogą elektroniczną na adres reklamacje@polskawiklina.com.
 3. Termin 14 - dniowy, w którym Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, liczy się od dnia dostawy Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
 4. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że Kupującemu wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej Kwoty (odstępne).
 5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa ta jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia.
 6. Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej Sumy Pieniężnej (Ceny) na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 7. Sprzedający Zgodnie z art. 395 K.c. może odstąpić od umowy sprzedaży bez konieczności podania przyczyny. Sprzedający może tego dokonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


§ 8 Zwrot

 1. Klient ma prawo zwrotu Produktu w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym Klient otrzymał zamówiony Produkt, bez konieczności podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, w oparciu o przepisy dotyczące zawierania umów na odległość, na zasadach opisanych w ustawie z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 2. W takiej sytuacji zalecamy postępować zgodnie z poniższą procedurą zwrotu:

  1. Poinformowanie Sprzedającego, w terminie nie przekraczającym 10 dni od daty otrzymania Produktu, o zamiarze zwrotu Produktu, poprzez złożenie skierowanie pisemnego oświadczenia o zwrocie Produktu na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 58, 37-420 Rudnik nad Sanem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@polskawiklina.com, zawierającej chęć zwrotu Produktu przez Klienta a także następujące informacje: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia.

  2. Odesłanie zakupionego Produktu w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością, na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 58, 37-420 Rudnik nad Sanem. Zwracany Produkt musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów użytkowania, wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem) i musi być kompletny oraz fabrycznie zapakowany. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

  3. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy, pomniejszony o koszty przesyłki, jakie zostały poniesione w celu realizacji zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

  5. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

 3. Aby zachować wyznaczony termin zwrotu Klient zobowiązany jest  odesłać zwracany Produkt przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.
 4. Prawo do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówionego Produktu Klientowi, odnosi się wyłącznie do sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Procedura zwrotu dotyczy tylko Produktu, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z Produktem). Oznacza to, że każdy Produkt, jaki Klient chce zwrócić musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów użytkowania i musi być kompletny oraz fabrycznie zapakowany.
 6. Sposób opakowania i przewozu zwracanych Produktów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, Produkt nie zostanie przyjęty.
 7. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu Produktu.
 8. Koszt odesłania Towaru ponosi Klient.
 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (drogą elektroniczną).


§ 9 Reklamacje

 1. Klient ma prawo reklamacji Produktów zakupionych w Sklepie z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.
 3. Sprzedający odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 10 dni od wydania tego towaru Klientowi.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w terminie 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym Klient otrzymał zamówiony Produkt i zauważył niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży. Klient traci uprawnienia, jeżeli przed upływem  10 dni od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 5. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Produkt zostanie zwrócony klientowi na jego koszt po 10 dniach, od jego odebrania przez Sprzedającego.
 6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W przypadku wykrycia jakiś szkód kupujący musi niezwłocznie spisać protokół szkody w obecności przewoźnika oraz skontaktować się z Sprzedającym.

W takiej sytuacji zalecamy postępować zgodnie z poniższą procedurą reklamacji:

 1. Poinformowanie Sprzedającego, w terminie nie przekraczającym 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu, poprzez złożenie skierowanie pisemnego oświadczenia o zwrocie Produktu na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 58, 37-420 Rudnik nad Sanem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@polskawiklina.com, zawierającej chęć reklamacji Produktu przez Klienta a także następujące informacje: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, data otrzymania Produktu.
 2. Zgłaszając reklamację, należy wypełnić formularz reklamacyjny, podając imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji tj. okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości (formularz reklamacji dostępny tutaj KLIK).
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu) i otrzymania formularzu reklamacyjnego.
 4. Odpowiedź Sprzedającego dotycząca reklamacji jest wysyłana na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający, zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (drogą elektroniczną).


§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 5. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.


Design and execution: Studio Reklamy Samatix